Ogłoszenia

22.08.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
ogłasza nabór na stanowisko starszy specjalista / główny specjalista
w Dziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Wymiar etatu:
Pełny etat.

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

 1. Miejsce składania dokumentów:
  Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Warszawa
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  Sekretariat pokój nr 560 (w godzinach pracy instytucji).
 2. Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy specjalista / główny specjalista w Dziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich".
 3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 09.09.2019 r.

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
starszy referent/specjalista w Dziale Organizacyjnym

Nabór zakończony bez wyboru kandydata.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
specjalisty / starszego specjalisty ds. metodyki i organizacji doradztwa rolniczego

Nabór zakończony bez wyboru kandydata.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
stanowisko referent/specjalista w Dziale Innowacji w Rolnictwie

Dane wybranego kandydata:
Imię i nazwisko: Anna Ulicka
Miejsce zamieszkania: Brwinów

Uzasadnienie:
Pani Anna Ulicka w pełni spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednimi predyspozycjami, umiejętnościami i wiedzą niezbędną do pracy na stanowisku specjalisty w Dziale Innowacji w Rolnictwie.

Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 15 758
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 12.09.2019
 
wydruk z dnia: 16.10.2019 // bip.cdr.gov.pl