mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 tycznia 2005r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. /ustawa z dnia 22 października 2004 r. Dz. U. Nr 251, poz. 2507 o jednostkach doradztwa rolniczego/ Obejmuje zasięgiem swojego działania cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Określone Ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Realizowane są poprzez:

  1. przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań;
  2. przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
  3. opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
  4. prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa;
  5. prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  6. tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego;
  7. organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
  8. koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa;
  9. upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej.

Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 13 593
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 16.10.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl