mapa strony   |   kontakt   |

Deklaracja dostępności

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.03.2022
Deklaracja dostępności
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Data publikacji strony internetowej: 2006-02-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:
 • Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji.
 • Część publikowanych dokumentów, grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Część publikowanych załączników nie posiada informacji na temat wielkości pliku czy formatu.
Wyłączenia:
 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.05.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 30 marca 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Koordynator ds. dostępności Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Małgorzata Modzelewska

e-mail: m.modzelewska@cdr.gov.pl

telefon: 22 125 62 44

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i odwołania
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:
•    imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
•    adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
•    treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargę można złożyć pisemnie na adres:
•    Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, faks: +48 22 729 72 91
•    e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz rampa podjazdowa dla osób niepełnosprawnych. Schody i rampa zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Budynek 2 piętrowy ze schodami bez wind. Schody główne zabezpieczone barierką ochronną.
W trakcie realizacji jest oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze znajduje się pokój i łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Po lewej stronie wejścia znajduje się recepcja ze stanowiskiem informacyjnym, obsługiwanym przez pracowników.


Dostępność architektoniczna Oddziałów Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Warszawie (02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 lok. 150)
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie ma siedzibę w lokalu 150, który znajduje się na I piętrze budynku Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36)
W siedzibie Instytutu jeden z pracowników może pomóc w doprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do miejsca docelowego (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty)

Budynek przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie

Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wejścia główne do budynku znajdują się na wysokim parterze – nie znajdują się na poziomie chodnika. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim należy skorzystać z jednego z dwóch bocznych wejść, które znajdują się na niskim parterze.

Wejście Nr 1 – z dziedzińca wewnętrznego. W tym wejściu niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną pochylnię dla wózków.
Wejście Nr 2 – z miejsca postojowego od strony zachodniej budynku (przy magazynie – BUNKIER). To jest wejście bez przeszkód architektonicznych.

Na pozostałe kondygnacje z niskiego parteru budynku niepełnosprawny może dostać się windami (przy obu ww. wejściach).
Na parterze (wysoki parter) urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Instytutu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (w realizacji)
 • nie jest możliwa obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Instytutu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.


Oddział w Krakowie (ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków)
Wejście do budynku znajduje się od ul. Meiselsa 1, aby wejść należy zadzwonić wciskając przycisk po prawej stronie bramy.
Obiekt posiada całodobową recepcję, której pracownicy mogą pomóc przy wejściu osobom niepełnosprawnym do budynku oraz kierują do właściwego pokoju. Do recepcji z wejścia głównego prowadzą schody (6 stopni).
Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej. Nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich miejsc można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział w Poznaniu (ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań)
Do budynku prowadzi 1 wejście (dwa stopnie schodów bez poręczy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i platformy przyschodowej). Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy (klatka schodowa ze schodami zabiegowymi, z poręczą, bez możliwości zamontowania windy i platformy przyschodowej). Nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oddział w Radomiu (ul.Chorzowska 16/18, 26-600 Radom)
Budynek administracyjny z restauracją, hotelem i salą wykładową (parter niski i wysoki, I i II piętro)
Budynek posiada trzy wejścia – jedno od strony ulicy Chorzowskiej oraz dwa od strony wewnętrznego placu, z parkingami.

Wśród miejsc parkingowych wydzielone jest stanowisko przeznaczone dla pojazdu osoby niepełnosprawnej; przy nim znajduje się podjazd z barierkami - dla osób poruszających się na wózkach; z tego poziomu osoba ma bezproblemowy dostęp do niskiego parteru.

Na parterze niskim budynku dostępne są pomieszczenia: sala wykładowa, restauracja, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na parterze wysokim budynku dostępna jest recepcja oraz pokój hotelowy przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Pomiędzy parterem niskim a wysokim zainstalowana jest przyschodowa platforma transportowa dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
Budynek Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa (1-kondygnacyjny)
Budynek ten znajduje się w obrębie wewnętrznego placu instytucji.

Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest podjazd z barierkami zabezpieczającymi, z poziomu gruntu na poziom rampy, z której można wejść do pomieszczeń budynku. W budynku znajduje się podłoga antypoślizgowa, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Budynek posiada oddzielną toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
Budynek dydaktyczno – laboratoryjny (1-kondygnacyjny)
Budynek ten znajduje się w obrębie wewnętrznego placu instytucji.

W budynku znajduje się sala konferencyjna oraz laboratorium. Wejście do Sali konferencyjnej (usytuowane na poziomie gruntu) nie jest wyposażone w  podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do laboratorium posiada podjazd umożliwiający poruszanie się osobom na wózkach.

Nie ma oddzielnej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 28.03.2021
Dokument oglądany razy: 834
Opublikował: Krzysztof Wdowiak
Publikacja dnia: 30.03.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl